IMPEL Logo

BIOVAL PAKKUMINE Tähtaeg 19. mai

09 May, 2023

Euroopa Liidu keskkonnakohtunike foorum (EUFJE) on rahvusvaheline mittetulundusühing. Foorumi eesmärk on aidata kaasa siseriikliku, Euroopa ja rahvusvahelise keskkonnaõiguse paremale rakendamisele ja jõustamisele:

 • -  aidates kaasa keskkonnaõiguse paremale tundmisele kohtunike seas,

 • -  kohtupraktikat jagades ja

 • -  jagades kogemusi kohtunike keskkonnaõiguse alase koolituse valdkonnas.

  1. on EUFJE, IMPELi ja ENPE ühisprojekt. Selle eesmärk on luua mittesiduv praktiline vahend ökoloogiliste kahjude hindamiseks kohtus.

   Sellise hindamisvahendi kasutamise peamised eelised haldus-, tsiviil- või kriminaalmenetluses oleksid suurem õiguskindlus ja kohtuasjade lühem kestus. Samuti võib see kaasa tuua sarnaste juhtumite võrdsema kohtlemise, mida hinnatakse erinevates kontekstides (erinevad piirkonnad, erinevad kohtud, erinevad menetlused...). Esialgu piirdub BIOVAL-projekt loodusliku loomastiku / selgroogsete hindamisega.

   INBO, Flandria piirkonna loodus- ja metsauuringute instituut töötab välja kohtumenetlust ökoloogiliste kahjude arvutamiseks kohtus ja kohtumenetluses kasutatavate väärtuste loetelu.

   EUFJE otsib konsultanti , kes töötaks välja veebilehe  kus sidusrühmad (keskkonnaasutused, juristid, prokurörid, kohtunikud) saavad hõlpsasti tutvuda ja rakendada arvutusmeetodit ning leida näidisväärtuste loetelu umbes 100 liigi kohta. See veebileht sisaldab ka taustteavet projekti, kohaldatud kriteeriumide ja andmebaasi kohtupraktika kohta, kus meetodit on kohaldatud.

   Teadusliku ja õigusliku panuse annavad INBO, EUFJE, IMPEL ja ENPE. Konsultant peaks välja töötama veebilehe, sealhulgas graafilised elemendid ja lingid seotud veebilehtedele (nt sidusrühmade veebilehed, IUCNi veebilehed, kus on loetletud liikide väljasuremisrisk jne)

   .

   Konsultant teeb koostööd BIOVALi projektimeeskonnaga ja INBOga, pakkudes kvaliteetset teenust. Konsultandil peab olema praegune ja asjakohane töökogemus veebilehtede arendamisel.

   Konsultant alustab tööd pärast kohtumist BIOVALi projektimeeskonna ja INBOga.
   Selle järel kohandatakse veebilehte meie liikmetelt ja INBOlt saadud tagasiside põhjal.

   Eelduseks on inglise keele professionaalne kasutamine nii kirjalikult kui ka suuliselt ning suurepärane esinemisoskus.

   Tingimused

   Ettevõttele sõlmitakse 7-kuuline konsultatsioonileping. Tööülesannet tuleb täita ajavahemikul 1. juuni 2023 kuni 31. detsember 2023.

Lisainformatsiooni saamiseks võtke palun ühendust aadressil jan.vandenberghe@just.fgov.be

Palume saata oma ettepanek Jan Van den Berghe'ile 19. maiks 2023. Väljavalitud kandidaate teavitatakse 24. maiks 2023. Isiklik vestlus või online-intervjuu viiakse läbi hiljem kokku kutsutud ajal.

Pakkumisi hinnatakse vastavalt allpool esitatud pakkumuste hindamiskriteeriumidele.

Pakkumiste hindamiskriteeriumid

Leping sõlmitakse majanduslikult kõige soodsama pakkumise alusel, vastavalt parima hinna ja kvaliteedi suhtega lepingu sõlmimise meetodile. Kvaliteedile ja hinnale omistatakse vastavalt 80/20 osakaal. Pakkumuse kvaliteeti hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

 1. (a)  Pakutava teenuse kvaliteet ja funktsionaalsus (60 punkti).

 2. (b)  Töö korraldus ja ressursid tööde teostamise tagamiseks (20 punkti)

 3. (c)  Kogemus (20 punkti). Eriti olulised on kogemused ja edu sarnase projekti läbiviimisel.

Subscribe to our newsletter