IMPEL Logo

BIOVAL TENDER Termín uzávierky 19. mája

09 May, 2023

 • -  prispievaním k lepšej znalosti práva životného prostredia medzi sudcami,

 • -  zdieľaním judikatúry a

 • -  výmenou skúseností v oblasti vzdelávania sudcov v oblasti práva životného prostredia.

  1. ": je spoločným projektom EUFJE, IMPEL a ENPE. Jeho cieľom je vytvoriť nezáväzný, praktický nástroj na oceňovanie ekologických škôd na súde.

   Hlavnými výhodami používania takéhoto nástroja na oceňovanie v správnom, občianskoprávnom alebo trestnom konaní by bola väčšia právna istota a kratšie trvanie prípadu. Môže tiež viesť k rovnejšiemu zaobchádzaniu s podobnými prípadmi posudzovanými v rôznych kontextoch (rôzne regióny, rôzne súdy, rôzne postupy...). Spočiatku bude rozsah projektu BIOVAL obmedzený na oceňovanie voľne žijúcich živočíchov/obratlovcov.

   INBO, Inštitút pre výskum prírody a lesov flámskeho regiónu vyvíja metódu výpočtu ekologických škôd na súde a zoznam hodnôt, ktoré sa majú používať v súdnych konaniach.

   EUFJE hľadá konzultanta na vytvorenie internetovej stránky , kde môžu zainteresované strany (orgány životného prostredia, právnici, prokurátori, sudcovia) ľahko konzultovať a používať metódu výpočtu a nájsť zoznam príkladných hodnôt pre približne 100 druhov. Táto webová stránka bude obsahovať aj základné informácie o projekte, použité kritériá a databázu judikatúry, v ktorej bola metóda použitá.

   Vedecké a právne vstupy poskytnú INBO, EUFJE, IMPEL a ENPE. Konzultant by mal vypracovať webovú stránku vrátane grafických prvkov a odkazov na súvisiace webové stránky (napr. webové stránky  zúčastnených strán , webové stránky IUCN, na ktorých je uvedené riziko vyhynutia druhov atď.

   V spolupráci s projektovým tímom BIOVAL a INBO bude konzultant poskytovať vysokokvalitné služby. Konzultant musí mať aktuálne a relevantné skúsenosti s prácou pri tvorbe webových stránok.

   Konzultant začne pracovať po stretnutí s projektovým tímom BIOVAL a INBO.
   Potom bude webová stránka upravená na základe spätnej väzby získanej od našich členov a INBO.

   Predpokladom je profesionálne používanie anglického jazyka v písomnej aj ústnej forme a výborné prezentačné schopnosti.

   Podmienky

   Úspešnému uchádzačovi bude udelená 7-mesačná zmluva o poradenstve. Úloha by sa mala vykonávať od 1. júna 2023 do 31. decembra 2023.

 • Pre viac informácií sa obráťte na jan.vandenberghe@just.fgov.be

  Prosím, pošlite svoj návrh Janovi Van den Berghemu do 19. mája 2023. Kandidáti zaradení do užšieho výberu budú informovaní do 24. mája 2023. Osobné alebo online pohovory sa uskutočnia v termíne, ktorý bude dohodnutý.

  Ponuky sa budú hodnotiť v súlade s kritériami na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú podrobne uvedené nižšie.

  Kritériá na vyhodnotenie ponúk

  Zmluva sa uzavrie s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou podľa metódy na vyhodnotenie ponúk s najlepším pomerom ceny a kvality. Váha 80/20 sa priradí kvalite, resp. cene. Kvalita ponuky sa bude hodnotiť na základe týchto kritérií:

  1. (a)  Kvalita a funkčnosť navrhovanej služby (60 bodov)

  2. (b)  Organizácia práce a zdroje na zabezpečenie realizácie diela (20 bodov)

  3. (c)  Skúsenosti (20 bodov). Osobitný význam budú mať skúsenosti a úspech pri vedení podobného projektu.

  Subscribe to our newsletter