IMPEL Logo

BIOVAL Anbudsinfordran Sista dag 19 maj

09 May, 2023

Europeiska unionens forum för miljödomare (EUFJE) är en internationell ideell förening. Forumets mål är att bidra till bättre genomförande och efterlevnad av nationell, europeisk och internationell miljölagstiftning:

  • -  genom att bidra till en bättre kunskap om miljölagstiftning bland domare,

  • -  genom att dela med sig av rättspraxis, och

  • -  genom att utbyta erfarenheter när det gäller utbildning av rättsväsendet i miljörätt.

   Föreningen är registrerad i Belgien och har sitt säte i Bryssel. Dess arbetsspråk är nederländska, engelska och franska.

   1. BIOVAL är ett gemensamt projekt för EUFJE, IMPEL och ENPE. Det syftar till att skapa ett icke-bindande, praktiskt instrument för att värdera ekologiska skador i domstol.

    De största fördelarna med att använda ett sådant värderingsinstrument i administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden skulle vara den större rättssäkerheten och den kortare handläggningstiden. Det kan också leda till en mer likvärdig behandling av liknande fall som bedömts i olika sammanhang (olika regioner, olika domstolar, olika förfaranden ...). Initialt kommer BIOVAL-projektets omfattning att begränsas till värderingen av vilda djur och ryggradsdjur.

    INBO, institutet för natur- och skogsforskning i den flamländska regionen, håller på att utveckla en beräkningsmetod för ekologiska skador i domstol och en lista över värden som ska användas i domstolsförfaranden.

    EUFJE söker en konsult för att utveckla en webbplats där intressenter (miljömyndigheter, advokater, åklagare, domare) enkelt kan läsa och tillämpa beräkningsmetoden och hitta listan med exempelvärden för cirka 100 arter. Webbplatsen kommer också att innehålla bakgrundsinformation om projektet, de kriterier som tillämpats och en databas med rättspraxis där metoden har tillämpats.

    De vetenskapliga och juridiska bidragen kommer att ges av INBO, EUFJE, IMPEL och ENPE. Konsulten ska utveckla webbplatsen, inklusive grafiska element och länkar till relaterade webbplatser (t.ex.  intressenternas’s webbplatser, webbplatser för IUCN där utrotningsrisken för arter är listad etc.)

    .

    I samarbete med BIOVAL-projektgruppen och INBO kommer konsulten att tillhandahålla en tjänst av hög kvalitet. Konsulten måste ha aktuell och relevant erfarenhet av arbete med att utveckla webbplatser.

    Konsulten kommer att börja arbeta efter ett möte med projektgruppen för BIOVAL och INBO.
    Därefter kommer webbplatsen att justeras på grundval av feedback från våra medlemmar och INBO.

    Professionell användning av engelska, både skriftligt och muntligt, och utmärkt presentationsförmåga är en förutsättning.

    Villkor

    Ett 7-månaders konsultkontrakt kommer att tilldelas den framgångsrika sökanden. Uppdraget ska utföras mellan den 1 juni 2023 och den 31 december 2023.

   .

För mer information, vänligen kontakta jan.vandenberghe@just.fgov.be

Skicka ditt förslag till Jan Van den Berghe senast den 19 maj 2023. Kortlistade kandidater kommer att informeras senast den 24 maj 2023. Intervjuer kommer att genomföras ansikte mot ansikte eller online vid en tidpunkt som bestäms senare.

Anbuden kommer att utvärderas i enlighet med de utvärderingskriterier för anbud som anges nedan.

Kriterier för utvärdering av anbud

Kontraktet kommer att tilldelas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, i enlighet med tilldelningsmetoden bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Kvalitet och pris ges en vikt på 80/20. Anbudets kvalitet kommer att utvärderas på grundval av följande kriterier:

 1. (a)  Kvalitet och funktionalitet hos den föreslagna tjänsten (60 poäng).

 2. (b)  Organisation av arbetet och resurser för att säkerställa leverans av arbetet (20 poäng)

 3. (c)  Erfarenhet (20 poäng). Erfarenhet av och framgång med att driva ett liknande projekt kommer att vara av särskild betydelse.

.

Subscribe to our newsletter