IMPEL Logo

IMPELi jäätmekäitluse ja ringmajanduse kohtumine ja kohapealne külastus 19.-20. juunil São Miguelis, Assooridel.

10 Jul, 2023

19. juunil toimus IMPELi projekti "Jäätmehooldus ja ringmajandus" (WMCE) - IED & ringmajanduse alarühma koosolek Furnase uurimis- ja seirekeskuses São Migueli saarel - Assooridel, mille korraldas Assooride piirkondliku keskkonna- ja kliimamuutuste sekretariaadi keskkonnainspektsioon.

Kohtumisel osales kohapeal ja veebipõhiselt 40 IMPELi liiget 15 riigist; kohtumisel osales 6 osalejat ELi DIES-projektist, mille eesmärk on suurendada tööstusheite direktiivi rakendamiseks pädevate asutuste tehnilist ja institutsioonilist suutlikkust, et mõista ja kontrollida tööstussaastet Türgis. Jagati eri riikide lähenemisviise ringmajanduse ja tööstusheite direktiivi vahelise seose kohta. 

Euroopa lubade andmise ja kontrolliasutustel ("reguleerijad") on oluline roll ringmajanduse toimimiseks. Nende ees seisab üha enam keeruline ülesanne julgustada tööstust muutuma ringlussevõtuks ja hõlbustada ringlussevõtu uuendusi, mis edendavad ressursitõhusust, jäätmetekke vältimist ja uute sekundaarsete toorainete kasutamist. Ringmajandusele ülemineku oluline element on tootmis- ja ringlussevõtuettevõtete uuendused, mille eesmärk on ressursitõhusus, jäätmetekke vältimine ja tootmisjääkide või jäätmetest taaskasutatud materjalide kasutamine sekundaarse toorainena. 

Individuaalsete heitkoguste direktiivi&ringmajanduse alarühm keskendub sellele, kuidas reguleerivad asutused saavad muuta tööstusheite direktiivi load ringmajandusse ja kuidas tööstusheite direktiivi käitised saavad aidata kaasa ringmajandusele. Eesmärgiks on töötada välja juhised lubade koostajatele ja inspektoritele selle kohta, kuidas muuta IED-lubasid "ringikujulisemaks", ning töötada välja ringmajanduse indeks IED-käitiste jaoks.

20. juunil toimus kohapealne külastus São Migueli "Ecoparque'is" (mida juhib MUSAMI); käitaja selgitas, kuidas jäätmeid töödeldakse ja millised on peamised raskused ja probleemid seoses jäätmekäitlusega saarel.  

Subscribe to our newsletter