IMPEL Logo

IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) -projektiryhmä teki ensimmäisen vierailunsa Madeiralla, Portugalissa.

04 Nov, 2022

IMPEL Wastewater in Natural Environment (WiNE) -hankkeen tavoitteena on löytää parhaat ratkaisut laitoksissa, toiminnoissa ja lopputuotteissa, jotta voidaan edistää "uudelleenkäyttöä/kiertomarkkinoita" ja parantaa vedenkäytön tehokkuutta sekä määrän että laadun osalta. Hankkeen tuloksilla pyritään myös edistämään saastuttamattomia ratkaisuja ja mahdollisuuksien mukaan veden, ruoan, energian ja ekosysteemien välistä yhteyttä. Aiempien tulosten (IMPEL-hanke "Integrated Water Approach" 2018-2019) mukaan on huomattu, että veden uudelleenkäyttöä ei voida nähdä yksittäisenä määrällisenä toimenpiteenä vedenoton vähentämiseksi, vaan laatu on yhdistettävä määrään, jotta voidaan varmistaa turvallisuus ja arvon lisääminen koko käyttöketjussa edistämällä luonnonarvoja ja päästöjä vastaanottavaan ympäristöön suoraan liittyviä toimintoja. Hankkeen aiemmassa vaiheessa kehitettiin indikaattori (Water Circularity Index) ja Excel-työkalu sen arviointia varten. Indikaattorissa yhdistetään veden laatuun ja määrään liittyvät näkökohdat laitoksissa, ja sitä sovellettiin useisiin esimerkkeihin. Tässä uudessa vaiheessa hankeryhmä aikoo parantaa indikaattoria, jotta sitä voitaisiin soveltaa lopputuotteisiin, eli paikallisiin/alueellisiin tuotteisiin, joilla on vaikutusta paikallistalouteen, elintarvikkeisiin, joita kastellaan/tuotetaan talteenotetuilla vesillä, ja suurista teollisuuslaitoksista peräisin oleviin tuotteisiin.
Viime aikoina Madeiran saarella järjestettiin henkilökohtainen tapahtuma, jossa tutustuttiin ja ymmärrettiin vedenkäytön kiertokulkua sokeriruo'on Rhumin tuotannossa, joka on alueellinen ja kausiluonteinen tuote, jolla on suuria vaikutuksia jätevesipäästöihin mutta jolla on suuri merkitys saaren taloudelle. Vierailuja järjestettiin kahteen eri tislaamoon ja vesivoimalaitokseen sekä kokous, jossa keskusteltiin vierailujen tulosten soveltamisesta. Vierailujen aikana voitiin arvioida eri toimintojen välisiä suhteita (veden uudelleenkäytön mahdollisuudet) ja tutkia veden, elintarvikkeiden ja energian välistä yhteyttä.Subscribe to our newsletter