IMPEL Logo

IMPELi reovee looduskeskkonnas (WiNE) projektirühm tegi oma esimese kohapealse visiidi Madeiral, Portugalis.

04 Nov, 2022

IMPELi "Reovee looduskeskkonnas" (WiNE) eesmärk on leida parimad lahendused rajatistes, tegevustes ja lõpptoodetes, et edendada "korduvkasutust/ringluslikke turge" ja parandada veekasutuse tõhusust, võttes arvesse nii kvantiteeti kui ka kvaliteeti. Projekti tulemuste eesmärk on ka aidata kaasa reostusteta lahenduste leidmisele ning võimaluse korral vee, toidu, energia ja ökosüsteemide vahelise seose raames. Vastavalt varasematele tulemustele (IMPELi projekt "Integreeritud veemajandus" 2018-2019) märgiti, et vee taaskasutamist ei saa vaadelda kui ühte kvantitatiivset meedet vee võtmise vähendamiseks, vaid selle asemel tuleb kvaliteet siduda kvantiteediga, et tagada ohutus ja väärtuse suurendamine läbi kasutusahela, edendades loodusväärtusi ja tegevusi, mis on otseselt seotud heitkoguseid vastuvõtva keskkonnaga. Projekti varasemas etapis töötati välja näitaja (vee ringluse indeks) ja Exceli vahend selle hindamiseks. See näitaja ühendab veekvaliteedi ja -koguse aspekte käitistes ja seda rakendati mitme näite puhul. Selles uues etapis kavatseb projektimeeskond täiustada näitajat, et seda saaks kohaldada lõpptoodetele, nimelt kohalikele/piirkondlikele toodetele, millel on mõju kohalikule majandusele, toiduainetele, mida kastetakse/toodetakse taaskasutatud veega, ja suurte tööstusrajatiste toodetele.Lühiajaliselt edendati Madeira saarel isiklikku üritust, et külastada ja mõista veekasutuse tsüklit suhkruroo Rhumi tootmisel, mis on piirkondlik ja hooajaline toode, millel on suur mõju reovee ärajuhtimisele, kuid mis on saare majanduse jaoks väga oluline. Korraldati külastused kahes erinevas destilleerimisettevõttes, hüdroelektrijaamas ja kohtumine, kus arutati külastuste tulemuste rakendamist. Külastuste käigus oli võimalik hinnata erinevate tegevuste vahelisi seoseid (vee taaskasutamise võimalused) ja uurida seost vesi - toit - energia.


Subscribe to our newsletter