IMPEL Logo

Ķimikālijas: Komisija vēlas saņemt viedokļus par ES tiesību aktu par ķīmiskajām vielām REACH pārskatīšanu

19 May, 2022

Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par REACH regulas ((EK) 1907/2006) par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu pārskatīšanu. Apspriešana ir atvērta līdz 15. aprīlim (piektdien). Jūs varat piedalīties apspriešanā, aizpildot tiešsaistes anketu. Savas atbildes varat iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai sniegtu savu ieguldījumu, jums būs jāreģistrējas vai jāpiesakās, izmantojot savu esošo sociālo tīklu kontu, kā paskaidrots šeit. 

Zaļā vienošanās: ES rūpniecisko emisiju noteikumu modernizācija (europa.eu) - Komisija nāca klajā ar priekšlikumiem atjaunināt un modernizēt Rūpniecisko emisiju direktīvu

.

Fluorētu siltumnīcefekta gāzu samazināšana (europa.eu) - Eiropas Komisija ir ierosinājusi divas jaunas regulas, lai stingrāk kontrolētu fluorētas siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes) un ozona slāni noārdošas vielas (ONV)

.

Subscribe to our newsletter