IMPEL Logo

Substancje chemiczne: Komisja zbiera opinie na temat przeglądu REACH, unijnego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów

19 May, 2022

Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące zmiany rozporządzenia REACH (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Konsultacje trwają do 15 kwietnia (piątek). Możesz wziąć udział w konsultacjach wypełniając kwestionariusz online. Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Należy pamiętać, że aby wziąć udział w konsultacjach, należy się zarejestrować lub zalogować przy użyciu istniejącego konta w mediach społecznościowych, co zostało wyjaśnione tutaj. 

Green Deal: Modernizacja unijnych przepisów dotyczących emisji przemysłowych (europa.eu) - Komisja przedstawiła propozycje aktualizacji i modernizacji dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

.

Zmniejszenie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych (europa.eu) - Komisja Europejska zaproponowała dwa nowe rozporządzenia w celu ściślejszej kontroli fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (ODS).

Subscribe to our newsletter