IMPEL Logo

Chemikálie: Komisia žiada o názory na revíziu nariadenia REACH, právnych predpisov EÚ o chemikáliách

19 May, 2022

Komisia začala verejnú konzultáciu o revízii nariadenia REACH ((ES) 1907/2006) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Konzultácie sú otvorené do 15. apríla (piatok). Do konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Svoje odpovede môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli prispieť, sa musíte zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou svojho existujúceho účtu na sociálnej sieti, ako je vysvetlené tu. 

Zelená dohoda: Modernizácia pravidiel EÚ o priemyselných emisiách (europa.eu) - Komisia predložila návrhy na aktualizáciu a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách.

Zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov (europa.eu) - Európska komisia navrhla dve nové nariadenia na prísnejšiu kontrolu fluórovaných skleníkových plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS).

Subscribe to our newsletter