IMPEL Logo

Kemikalier: Kommissionen vill ha synpunkter på översynen av Reach, EU:s kemikalielagstiftning

19 May, 2022

Kommissionen har inlett ett offentligt samråd om översynen av Reach-förordningen ((EG) 1907/2006) om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Samrådet är öppet fram till den 15 april (fredag). Du kan bidra till samrådet genom att fylla i ett frågeformulär online. Du kan lämna dina svar på alla officiella EU-språk. Observera att du måste registrera dig eller logga in med ditt befintliga konto i sociala medier för att kunna bidra, vilket förklaras här. 

Green Deal: Modernisering av EU:s regler för industriutsläpp (europa.eu) - Kommissionen lade fram förslag för att uppdatera och modernisera direktivet om industriutsläpp.

Fasad minskning av fluorerade växthusgaser (europa.eu) - Europeiska kommissionen har föreslagit två nya förordningar som syftar till en strängare kontroll av fluorerade växthusgaser (F-gaser) och ozonnedbrytande ämnen (ODS).

Subscribe to our newsletter