IMPEL Logo

Нова стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата

25 Feb, 2021

Стратегия за адаптиране към ЕС

Европейската комисия прие новата си стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата на 24 февруари 2021 г. В тази нова стратегия се посочва как Европейският съюз може да се адаптира към неизбежните въздействия на изменението на климата и да стане устойчив на климатичните промени до 2050 г.. Стратегията има четири принципни цели: да направи адаптацията интелигентна, по-бърза и по-системна, и да засили международните действия за адаптация към изменението на климата.

За да се постигне по-интелигентна адаптация, стратегията предлага действия, които разширяват границите на знанията за адаптацията, така че да могат да се събират повече и по-добри данни за свързаните с климата рискове и загуби, и да се укрепи Climate-ADAPT като европейска платформа за знания за адаптацията.

За по-бърза и всеобхватна адаптация стратегията се фокусира върху разработването и внедряването на решения за адаптация, които да спомогнат за намаляване на свързаните с климата рискове, повишаване на защитата на климата и запазване на наличието на прясна вода.

За постигане на по-систематична адаптация Комисията ще подкрепи по-нататъшното разработване и прилагане на стратегии и планове за адаптация на всички равнища на управление с три междусекторни приоритета:

  • интегриране на адаптацията в макрофискалната политика
  • природосъобразни решения за адаптация
  • местни действия за адаптация.

За засилване на международните действия за адаптация към изменението на климата ЕС ще увеличи подкрепата за международната устойчивост и готовност за адаптация към изменението на климата чрез предоставяне на ресурси, чрез определяне на приоритети и повишаване на ефективността на действията, чрез увеличаване на международното финансиране и чрез по-силен глобален ангажимент и обмен на информация за адаптацията.

Комисията ще обсъди стратегията с държавите членки в рамките на Съвета по околна среда. Очаква се Съветът да постигне съгласие по заключенията относно новата стратегия на заседанието си през юни 2021 г.

Европейската комисия обяви новата, по-амбициозна стратегия на ЕС за адаптация в Европейската зелена сделка през декември 2019 г.

Допълнителна информация:

източник:Европейската комисия

Subscribe to our newsletter