IMPEL Logo

Nová stratégia EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy

25 Feb, 2021

Adaptačná stratégia EÚ

Európska komisia prijala 24. februára 2021 novú stratégiu EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Táto nová stratégia stanovuje, ako sa Európska únia môže prispôsobiť nevyhnutným vplyvom zmeny klímy a stať sa do roku 2050 odolnou voči zmene klímy. Stratégia má štyri základné ciele: urobiť adaptáciu inteligentnejšou, rýchlejšou a systémovejšou,a zintenzívniť medzinárodné opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy.

Na dosiahnutie inteligentnejšej adaptácie stratégia navrhuje opatrenia, ktoré posunú hranice poznatkov o adaptácii tak, aby bolo možné zhromažďovať viac a kvalitnejších údajov o rizikách a stratách súvisiacich s klímou a posilniť Climate-ADAPT ako európsku platformu pre poznatky o adaptácii.

V záujme rýchlejšej a komplexnejšej adaptácie sa stratégia zameriava na vývoj a zavádzanie adaptačných riešení, ktoré pomôžu znížiť riziká súvisiace s klímou, zvýšiť ochranu klímy a zabezpečiť dostupnosť sladkej vody.

Na dosiahnutie systematickejšej adaptácie bude Komisia podporovať ďalší rozvoj a implementáciu adaptačných stratégií a plánov na všetkých úrovniach riadenia s tromi prierezovými prioritami:

  • začlenenie adaptácie do makrofiškálnej politiky
  • prírodné riešenia pre adaptáciu
  • miestne adaptačné opatrenia.

V záujme zintenzívnenia medzinárodných opatrení v oblasti adaptácie na zmenu klímy EÚ zvýši podporu medzinárodnej odolnosti voči zmene klímy a pripravenosti na ňu prostredníctvom poskytovania zdrojov, stanovením priorít a zvýšením účinnosti opatrení, zvýšením objemu medzinárodných financií a intenzívnejšou globálnou angažovanosťou a výmenou informácií o adaptácii.

Komisia bude o stratégii diskutovať s členskými štátmi na zasadnutí Rady pre životné prostredie. Očakáva sa, že Rada na svojom zasadnutí v júni 2021 schváli závery o novej stratégii.

Európska komisia oznámila novú, ambicióznejšiu adaptačnú stratégiu EÚ v Európskej zelenej dohode v decembri 2019.

Dalšie informácie:

zdroj:Európska komisia

Subscribe to our newsletter