IMPEL Logo

EU:s nya strategi för anpassning till klimatförändringarna

25 Feb, 2021

EU:s anpassningsstrategi

Europeiska kommissionen antog sin nya EU-strategi för anpassning till klimatförändringar den 24 februari 2021. I denna nya strategi fastställs hur Europeiska unionen kan anpassa sig till de oundvikliga effekterna av klimatförändringarna och bli klimattålig till 2050. Strategin har fyra huvudmål: att göra anpassningen smarter, snabbare och mer systematisk och att intensifiera de internationella åtgärderna för anpassning till klimatförändringarna.

För att uppnå en smartare anpassning föreslås i strategin åtgärder som flyttar fram gränserna för kunskapen om anpassning så att fler och bättre data kan samlas in om klimatrelaterade risker och förluster, och som stärker Climate-ADAPT som den europeiska plattformen för kunskap om anpassning.

För att anpassa sig snabbare och mer omfattande fokuserar strategin på att utveckla och införa anpassningslösningar för att bidra till att minska klimatrelaterade risker, öka klimatskyddet och skydda tillgången till färskvatten.

För att uppnå en mer systematisk anpassning kommer kommissionen att stödja vidareutvecklingen och genomförandet av anpassningsstrategier och -planer på alla förvaltningsnivåer med tre övergripande prioriteringar:

  • integrering av anpassning i den makroekonomiska politiken
  • naturbaserade lösningar för anpassning
  • lokala anpassningsåtgärder.

För att intensifiera de internationella åtgärderna för anpassning till klimatförändringar kommer EU att öka stödet till internationell motståndskraft och beredskap mot klimatförändringar genom att tillhandahålla resurser, genom att prioritera åtgärder och öka effektiviteten, genom att utöka den internationella finansieringen och genom ett starkare globalt engagemang och utbyte om anpassning.

Kommissionen kommer att diskutera strategin med medlemsstaterna i miljörådet. Rådet förväntas enas om slutsatser om den nya strategin när det sammanträder i juni 2021.

Europeiska kommissionen tillkännagav den nya, mer ambitiösa EU-anpassningsstrategin i European Green Deal i december 2019.

För ytterligare information:

Källa: Europeiska kommissionen

Subscribe to our newsletter