IMPEL Logo

ELi uus kliimamuutustega kohanemise strateegia

25 Feb, 2021

ELi kohanemisstrateegia

Euroopa Komisjon võttis 24. veebruaril 2021 vastu oma uue ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia. Selles uues strateegias on sätestatud, kuidas Euroopa Liit saab kohaneda kliimamuutuste vältimatute mõjudega ja muutuda kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks aastaks 2050. Srateegial on neli põhieesmärki: muuta kohanemine argemaks, kiiremaks ja süsteemsemaks, ning liigendada kliimamuutustega kohanemise alaseid rahvusvahelisi meetmeid.

Suutlikuma kohanemise saavutamiseks pakutakse strateegias välja meetmed, mis laiendavad kohanemisalaste teadmiste piire, et koguda rohkem ja paremaid andmeid kliimaga seotud riskide ja kahjude kohta, ning tugevdavad Kliima-ADAPT kui Euroopa kohanemisalaste teadmiste platvormi.

Kiiremaks ja ulatuslikumaks kohanemiseks keskendub strateegia kohanemislahenduste väljatöötamisele ja kasutuselevõtmisele, et aidata vähendada kliimaga seotud riske, suurendada kliimakaitset ja tagada magevee kättesaadavus.

Süstemaatilisema kohanemise saavutamiseks toetab komisjon kohanemisstrateegiate ja -kavade edasist arendamist ja rakendamist kõigil valitsemistasanditel kolme valdkonnaülese prioriteediga:

  • Kohanemise integreerimine makromajanduspoliitikasse
  • looduspõhised lahendused kohanemiseks
  • kohalikud kohanemismeetmed.

Kliimamuutustega kohanemiseks võetavate rahvusvaheliste meetmete tõhustamiseks suurendab EL toetust rahvusvahelisele kliimamuutustele vastupanuvõimele ja nendeks valmisolekule, eraldades selleks vahendeid, seades meetmete prioriteediks ja suurendades nende tõhusust, suurendades rahvusvahelist rahastamist ning tugevdades kohanemisega seotud ülemaailmset koostööd ja teabevahetust.

Komisjon arutab strateegiat liikmesriikidega keskkonnanõukogus. Nõukogu peaks leppima uue strateegia kohta kokku järeldustes, kui ta 2021. aasta juunis kokku tuleb.

Euroopa Komisjon teatas uuest, ambitsioonikamast ELi kohanemisstrateegiast Euroopa rohelise kokkuleppe raames detsembris 2019.

Lisema teabe:

allikas:Euroopa Komisjon

Subscribe to our newsletter