IMPEL Logo

Kick-off-møde om vand- og jordprojektet Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26. april 2021 10:00 CET - Virtuelt via teams

04 Mar, 2021

Grundvand er og forbliver en værdifuld ressource for miljøet og forskellige menneskelige aktiviteter. Miljømæssige og menneskeskabte belastninger af denne ressource omfatter bl.a.: klimaændringer (tørke, oversvømmelser osv.), (over)indvinding og forurening (punktkilder og diffus forurening). Genbrug af vand, vandbuffering og infiltration er nogle af de mulige foranstaltninger til at mindske vores behov for fersk grundvand og til at genopbygge dets oplagring. Ikke desto mindre vil det fortsat være nødvendigt at bore og indvinde grundvand til forskellige formål. Grundvandsmangel er ikke længere et problem, der udelukkende vedrører tørre lande eller Middelhavslandene. De seneste længerevarende tørkeperioder har gentagne gange gjort det klart, at grundvandsforekomsterne skal forvaltes omhyggeligt (indvinding såvel som genopfyldning) i alle medlemsstater.

Som et redskab til at opnå en god kvantitativ og kvalitativ tilstand for grundvandsforekomsterne bør der være en forudgående tilladelse til indvinding og opstuvning på plads i medlemsstaterne (vandrammedirektivet). Direktivet indeholder ingen specifikke krav om, hvordan man med succes håndhæver disse tilladelser eller andre mulige virkninger, de kan have på grundvandsmængden eller -kvaliteten. Dette projekt sigter derfor specifikt mod grundvandsboringer og indvindinger, herunder geotermiske systemer med åbne og lukkede kredsløb.

Da de forskellige grundvandsmagasiner og akvitarder i medlemsstaterne bores (igennem) til disse formål, er det nyttigt for medlemsstaterne at dele viden eller have yderligere vejledning om:

1. Hvilken specifik lovgivning og hvilke krav der er til grundvandsbeskyttelse (boring, installering og udnyttelse).

2. Hvilke specifikke metoder der anvendes til håndhævelse af denne lovgivning (besøg på stedet, tjeklister, brug af eksperter, bedste praksis).

Dette 2-årige projekt har til formål at indsamle disse oplysninger og udarbejde vejledende dokumenter om håndhævelig grundvandsregulering og/eller praktiske håndhævelsesteknikker eller -værktøjer.

En korrekt regulering og håndhævelse af grundvandsboringer og indvindinger er vigtig for at opnå en god kvantitativ og kvalitativ status for grundvandsforekomsterne, da de kan have en direkte indvirkning på grundvandsmængden og en indirekte indvirkning på grundvandskvaliteten. En optimal bekæmpelse af ulovlig grundvandsboring og -indvinding er derfor et vigtigt instrument. Det er vigtigt at bemærke, at der med "ulovlige" i denne forstand menes både ikke-tilladte anlæg og tilladte, men ikke-konforme anlæg (f.eks. overudvinding, defekte anlæg)


Subscribe to our newsletter