IMPEL Logo

Spotkanie inauguracyjne projektu Woda i Ziemia - Przeciwdziałanie nielegalnym odwiertom i poborom wód gruntowych (TIGDA) - 26 kwietnia 2021 r. 10:00 CET - Wirtualne za pośrednictwem zespołów

04 Mar, 2021

Woda gruntowa jest i pozostaje cennym zasobem dla środowiska i różnych rodzajów działalności człowieka. Środowiskowe i antropogeniczne presje na ten zasób obejmują między innymi: zmiany klimatyczne (susze, powodzie, itp.), (nadmierny) pobór i zanieczyszczenia (punktowe i rozproszone). Ponowne wykorzystanie wody, buforowanie wody i infiltracja to niektóre z możliwych środków zmniejszających nasze zapotrzebowanie na słodkie wody gruntowe, jak również uzupełniających ich zapasy. Niemniej jednak wiercenia i pobór wód gruntowych będą nadal konieczne dla różnych celów. Niedobór wód gruntowych nie jest już problemem wyłącznie krajów suchych lub śródziemnomorskich. Ostatnie przedłużające się okresy suszy wielokrotnie uświadamiały, że zasoby wód podziemnych muszą być starannie zarządzane (zarówno pobór jak i zasilanie) we wszystkich państwach członkowskich.

Jako narzędzie do osiągnięcia dobrego stanu ilościowego i jakościowego części wód podziemnych, w państwach członkowskich powinno istnieć uprzednie zezwolenie na pobór i piętrzenie (RDW). Dyrektywa nie zawiera żadnych konkretnych wymagań dotyczących skutecznego egzekwowania tych zezwoleń lub innych możliwych skutków, jakie mogą one mieć na ilość lub jakość wód podziemnych. W związku z tym, że różne warstwy wodonośne w państwach członkowskich są wiercone w tych celach, warto, aby państwa członkowskie dzieliły się wiedzą lub posiadały dalsze wskazówki na temat:

1. Jakie konkretne przepisy i wymagania obowiązują w zakresie ochrony wód podziemnych (wiercenie, instalacja i eksploatacja).

2. Jakie konkretne metody są stosowane w celu egzekwowania tych przepisów (wizyty w terenie, listy kontrolne, korzystanie z pomocy ekspertów, najlepsze praktyki).

Ten dwuletni projekt ma na celu zebranie tych informacji i opracowanie dokumentów zawierających wytyczne dotyczące egzekwowania przepisów dotyczących wód podziemnych i/lub praktycznych technik lub narzędzi egzekwowania prawa.

Właściwe uregulowanie i egzekwowanie wierceń i poboru wód podziemnych jest ważne dla osiągnięcia dobrego stanu ilościowego i jakościowego części wód podziemnych, ponieważ może mieć bezpośredni wpływ na ilość wód podziemnych i pośredni wpływ na ich jakość. Optymalne rozwiązanie problemu nielegalnych odwiertów i poboru wód podziemnych jest zatem podstawowym instrumentem. Co ważne, przez "nielegalne" w tym rozumieniu należy rozumieć instalacje niedozwolone, jak również dozwolone, ale niezgodne z przepisami (np. nadmierne pobory, wadliwa instalacja)


Subscribe to our newsletter