IMPEL Logo

Kick-off bijeenkomst Water en Land project Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26 april 2021 10:00 CET - Virtueel via Teams

04 Mar, 2021

Als instrument voor het bereiken van een goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van de grondwaterlichamen moet in de lidstaten een voorafgaande vergunning voor onttrekking en opstuwing worden ingevoerd (KRW). De richtlijn bevat geen specifieke voorschriften over hoe deze vergunningen met succes kunnen worden gehandhaafd of over andere mogelijke effecten die zij kunnen hebben op de kwantiteit of de kwaliteit van het grondwater. Dit project richt zich daarom specifiek op grondwaterboringen en -onttrekkingen, met inbegrip van geothermische systemen met open en gesloten circuits.

Aangezien de verschillende watervoerende lagen en aquitards in de lidstaten voor deze doeleinden worden (door)geboord, is het nuttig dat de lidstaten kennis delen of nadere richtsnoeren hebben over:

1. Welke specifieke wetgeving en voorschriften gelden voor grondwaterbescherming (boren, installeren en exploiteren).

2. Welke specifieke methoden worden gebruikt voor de handhaving van deze wetgeving (locatiebezoeken, checklists, gebruik van deskundigen, beste praktijken).

Dit tweejarige project is bedoeld om deze informatie te verzamelen en richtsnoeren op te stellen over handhaafbare grondwaterregelgeving en/of praktische handhavingstechnieken of -instrumenten.

Een goede regulering en handhaving van grondwaterboringen en -onttrekkingen is belangrijk voor het bereiken van een goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van grondwaterlichamen, aangezien deze een direct effect kunnen hebben op de grondwaterkwantiteit en een indirect effect op de grondwaterkwaliteit. Een optimale aanpak van illegale grondwaterboringen en -onttrekkingen is derhalve een essentieel instrument. Er zij op gewezen dat met "illegaal" in deze zin zowel niet toegestane installaties als toegestane maar niet-conforme installaties worden bedoeld (bv. overmatige onttrekking, foutieve installatie)


Subscribe to our newsletter