IMPEL Logo

Uppstartsmöte Vatten- och markprojektet Tackling Illegal Groundwater Drilling and Abstraction (TIGDA) - 26 april 2021 10:00 CET - Virtuellt via grupper

04 Mar, 2021

Grundvatten är och förblir en värdefull resurs för miljön och olika mänskliga verksamheter. Miljöpåverkan och antropogena påfrestningar på denna resurs omfattar bland annat klimatförändringar (torka, översvämningar etc.), (över)uttag och föroreningar (punktkällor och diffusa). Återanvändning av vatten, buffring och infiltration är några av de möjliga åtgärderna för att minska vårt behov av färskt grundvatten och fylla på dess lager. Grundvattenborrning och grundvattenuttag kommer dock att fortsätta att vara nödvändiga för olika ändamål. Grundvattenbrist är inte längre ett problem enbart för torra länder eller Medelhavsländer. De senaste långvariga torkperioderna har vid upprepade tillfällen klargjort att grundvattentillgångarna måste förvaltas noggrant (uttag och återfyllnad) i alla medlemsstater.

Som ett verktyg för att uppnå ett gott kvantitativt och kvalitativt tillstånd för grundvattenförekomsterna bör ett förhandstillstånd för uttag och uppdämning finnas i medlemsstaterna (ramdirektivet om vatten). Direktivet innehåller inga specifika krav på hur man framgångsrikt ska kunna upprätthålla dessa tillstånd eller andra möjliga effekter som de kan ha på grundvattnets kvantitet eller kvalitet. Detta projekt är därför särskilt inriktat på borrning och uttag av grundvatten, inklusive geotermiska system med öppna och slutna kretslopp.

Då de olika akviferer och akvitarder i medlemsstaterna borras (genom) för dessa ändamål är det användbart för medlemsstaterna att dela med sig av kunskap eller få ytterligare vägledning om:

1. Vilken specifik lagstiftning och vilka krav som gäller för grundvattenskydd (borrning, installation och exploatering).

2. Vilka specifika metoder som används för att se till att denna lagstiftning efterlevs (besök på plats, checklistor, användning av experter, bästa praxis).

Detta tvååriga projekt syftar till att samla in denna information och ta fram vägledande dokument om verkställbar grundvattenlagstiftning och/eller praktiska verkställighetsmetoder eller verktyg.

Den korrekta regleringen och verkställigheten av grundvattenborrning och grundvattenuttag är viktig för att uppnå en god kvantitativ och kvalitativ status för grundvattenförekomsterna, eftersom de kan ha en direkt inverkan på grundvattenkvantiteten och en indirekt inverkan på grundvattenkvaliteten. En optimal bekämpning av olaglig grundvattenborrning och olagligt uttag av grundvatten är därför ett viktigt instrument. Det är viktigt att notera att med "olagligt" i denna mening avses såväl icke-godkända anläggningar som godkända men inte överensstämmande anläggningar (t.ex. överuttag, felaktig installation)


Subscribe to our newsletter