IMPEL Logo

Úvodné stretnutie projektu Voda a pôda - riešenie nelegálnych vrtov a odberov podzemnej vody (TIGDA) - 26. apríla 2021 10:00 CET - virtuálne cez tímy

04 Mar, 2021

Podzemná voda je a zostáva cenným zdrojom pre životné prostredie a rôzne ľudské činnosti. Medzi environmentálne a antropogénne tlaky na tento zdroj patria okrem iného: zmena klímy (sucho, záplavy atď.), (nadmerný) odber a znečistenie (bodové a rozptýlené). Opätovné využívanie vody, vyrovnávanie zásob vody a infiltrácia sú niektoré z možných opatrení na zníženie našej potreby čerstvej podzemnej vody, ako aj na doplnenie jej zásob. Napriek tomu budú vrty a odbery podzemnej vody naďalej potrebné na rôzne účely. Nedostatok podzemnej vody už nie je výlučným problémom suchých alebo stredomorských krajín. Nedávne dlhotrvajúce obdobia sucha opakovane ukázali, že zásoby podzemných vôd sa musia starostlivo riadiť (odbery, ako aj dopĺňanie) vo všetkých členských štátoch.

Ako nástroj na dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu útvarov podzemných vôd by malo v členských štátoch existovať predchádzajúce povolenie na odbery a vzdúvanie (RSV). Smernica neobsahuje žiadne konkrétne požiadavky na to, ako úspešne presadzovať tieto povolenia alebo iné možné vplyvy, ktoré by mohli mať na kvantitu alebo kvalitu podzemných vôd. Tento projekt sa preto zameriava konkrétne na vŕtanie a odbery podzemných vôd vrátane geotermálnych systémov s otvoreným a uzavretým okruhom.

Ak sa v členských štátoch na tieto účely vŕta (prečerpáva) do rôznych vodonosných vrstiev a akvi-tardov, je užitočné, aby si členské štáty vymieňali poznatky alebo mali ďalšie usmernenia k:

1. Ktoré konkrétne právne predpisy a požiadavky platia pre ochranu podzemných vôd (vŕtanie, inštalácia a využívanie).

2. Ktoré konkrétne metódy sa používajú na presadzovanie týchto právnych predpisov (návštevy na mieste, kontrolné zoznamy, využívanie expertov, osvedčené postupy).

Tento 2-ročný projekt je zameraný na zhromažďovanie týchto informácií a vypracovanie usmerňujúcich dokumentov o vynútiteľnej regulácii podzemných vôd a/alebo praktických technikách alebo nástrojoch na jej presadzovanie .

Vhodná regulácia a presadzovanie v oblasti vŕtania a odberov podzemných vôd sú dôležité na dosiahnutie dobrého kvantitatívneho a kvalitatívneho stavu útvarov podzemných vôd, pretože môžu mať priamy vplyv na množstvo podzemných vôd a nepriamy vplyv na ich kvalitu. Optimálne riešenie nelegálnych vrtov a odberov podzemných vôd je preto nevyhnutným nástrojom. Je dôležité poznamenať, že pod pojmom "nelegálne" sa v tomto zmysle rozumejú nepovolené zariadenia, ako aj povolené, ale nevyhovujúce zariadenia (napr. nadmerné odbery, chybné zariadenia)


Subscribe to our newsletter