IMPEL Logo

Aloituskokous Vesi- ja maa-aluehanke Laittoman pohjaveden porauksen ja vedenoton torjunta (TIGDA) - 26. huhtikuuta 2021 klo 10:00 CET - Virtuaalisesti tiimien välityksellä.

04 Mar, 2021

Pohjavesi on ja pysyy arvokkaana luonnonvarana ympäristölle ja ihmisen eri toiminnoille. Tähän luonnonvaraan kohdistuvia ympäristö- ja ihmisen aiheuttamia paineita ovat muun muassa ilmastonmuutos (kuivuus, tulvat jne.), (liiallinen) vedenotto ja pilaantuminen (pistemäinen ja hajakuormitus). Veden uudelleenkäyttö, veden puskurointi ja infiltraatio ovat joitakin mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää makean pohjaveden tarvetta ja täydentää sen varastoja. Pohjaveden poraaminen ja ottaminen on kuitenkin edelleen tarpeen eri tarkoituksiin. Pohjaveden niukkuus ei ole enää pelkästään kuivien tai Välimeren maiden ongelma. Viimeaikaiset pitkittyneet kuivuusjaksot ovat toistuvasti tehneet selvksi, ett pohjavesivaroja on hallinnoitava huolellisesti (sekä vedenottoa ett -lisäystä) kaikissa jäsenmaissa.

Pohjavesimuodostumien hyvn määrällisen ja laadullisen tilan saavuttamisen tykaluna olisi oltava ennakkolupa pohjaveden ottamiseen ja patoamiseen (vesipolitiikan puitedirektiivi) jäsenmaissa. Direktiiviss ei ole erityisiä vaatimuksia siit, miten nämä luvat voidaan panna menestyksellisesti täytäntöön tai muista mahdollisista vaikutuksista, joita niillä voi olla pohjaveden määrään tai laatuun. Siksi tm hanke kohdistuu erityisesti pohjaveden poraukseen ja vedenottoon, mukaan lukien avoimet ja suljetut geotermiset järjestelmt.

Koska eri pohjavesikerroksia ja pohjavesipohjia poraamalla (läpi) kydn jäsenmaissa kydn näitä tarkoituksia varten, on hyödyllistä, ett jäsenmaat jakavat tietoj tai lisohjeita seuraavista asioista:

1. Minkälaista erityistä lainsäädäntöä ja vaatimuksia pohjaveden suojelua varten on olemassa (poraaminen, asentaminen ja hyödyntäminen).

2. Minkälaisia erityisiä menetelmia on käytössä tämän lainsäädännön noudattamisen valvomiseksi (työmaakäynnit, tarkistuslistat, asiantuntijoiden käyttö, parhaat käytännöt).

Tämän kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on kerätä nämä tiedot ja laatia ohjeasiakirjoja täytäntöönpanokelpoisesta pohjavesisääntelystä ja/tai käytännön täytäntöönpanomenetelmistä tai -välineistä.

Pohjaveden porausta ja vedenottoa koskeva asianmukainen sääntely ja täytäntöönpano ovat tärkeitä pohjavesimuodostumien hyvän määrällisen ja laadullisen tilan saavuttamisen kannalta, sillä niillä voi olla suora vaikutus pohjaveden määrään ja epäsuora vaikutus pohjaveden laatuun. Laittoman pohjaveden porauksen ja vedenoton optimaalinen torjunta on näin ollen olennainen väline. On tärkeää huomata, että "laittomalla" tarkoitetaan tässä yhteydessä laitoksia, joilla ei ole lupaa, sekä laitoksia, joilla on lupa, mutta jotka eivät täytä vaatimuksia (esim. liiallinen vedenotto, vialliset asennukset)


Subscribe to our newsletter