IMPEL Logo

Paškontroles un ziņošanas par gaisā izplūdes gāzu emisijām verifikācijas stratēģijas tagad ir pieejams semināra ziņojums

05 Dec, 2022

Impel IED ieviešanas atbalsta projekta 2021-2024 ietvaros notika seminārs "SELF MONITORINGA UN PĀRSKATU PAR IEDARBĪBU VĒRTĒŠANA PAR IEDARBĪBĀM NO GAISA", kurā galvenā uzmanība tika pievērsta operatoru paškontrolei attiecībā uz emisijām gaisā (nepārtrauktai un nepārtrauktai), kā arī paškontroles un tās pārskatu sniegšanas uzticamībai, ko veic operatori (pienākumu izpildītāji). IMPEL Ģenerālā asambleja ir apstiprinājusi 2021. gadā notikušā semināra projekta ziņojumu, un tas ir pieejams šeit.   


Šis projekts ir saistīts ar Eiropas Komisijas darba programmā 2020-2022 iekļautās iniciatīvas "Vides atbilstība un pārvaldība" (Environmental Compliance and Governance) starp "Rīcībām praktiķu tīkliem ar Komisiju un ES dalībvalstīm" darbību Nr. 9: Stratēģijas pašnovērošanas un ziņošanas pārbaudei, ko vadīs IMPEL. Šīs darbības mērķis ir izpētīt, atbalstīt un turpmāk stiprināt mehānismus un metodes, lai optimizētu pienākumu turētāju paškontroles datu apzinātu izmantošanu, kas ir būtisks solis, lai nodrošinātu dalībvalstu iestāžu veikto vides prasību ievērošanu, kopā ar atļauju izsniegšanu, uzraudzību, inspekcijām un izpildi.


Pārliecinoša paškontroles sistēma, lai pienākumu turētāji paši novērtētu atbilstību atļaujas prasībām, samazinātu pārbaužu slogu, uzlabotu iespējas ātri atklāt pārkāpumus un tādējādi palīdzētu ierobežot videi nodarīto kaitējumu, padarot iestāžu rīcību efektīvāku. Kompetentajām iestādēm, atļauju izsniedzējiem un inspektoriem savlaicīgi un efektīvi izvērtējot datus, varētu mērķtiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu ne tikai pārkāpumu novēršanu, labošanu un sankciju piemērošanu, bet arī atļauju pārskatīšanu, apturēšanu un anulēšanu.


Subscribe to our newsletter