IMPEL Logo

Strategies for Verification of Self-Monitoring and Reporting on Air Emissions Workshop Report on nyt saatavilla.

05 Dec, 2022

IMPELin Tukeva IED-toteutushanke 2021-2024 puitteissa järjestetyssä työpajaan "VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS" (ILMAPÄÄSTÖJEN OMAVALVONTA JA RAPORTOINTI) liittyvässä työpajassa keskityttiin toiminnanharjoittajien ilmaan joutuvien päästöjen omaseurantaan (jatkuvaan ja ei-jatkuvaan) sekä toiminnanharjoittajien (velvoitteenhaltijoiden) suorittaman omaseurannan ja raportoinnin luotettavuuteen. IMPELin yleiskokous on nyt hyväksynyt vuonna 2021 pidetyn työpajan hankeraportin, ja se löytyy täältä.   


Tämä hanke liittyy Euroopan komission ympäristövaatimusten noudattamista ja hallintoa koskevaan aloitteeseen, joka sisältyy sen työohjelmaan 2020-2022, joka on osa "Komission ja EU:n jäsenvaltioiden kanssa toimivien asiantuntijaverkostojen toimia", toimi n:o 9: Omavalvonnan ja raportoinnin todentamisstrategiat, ja jota IMPEL johtaa. Toimella pyritään tutkimaan, tukemaan ja edelleen vahvistamaan mekanismeja ja menetelmiä, joiden avulla voidaan optimoida velvollisuuksien haltijoiden omavalvontatietojen tietoon perustuva käyttö, joka on olennainen askel jäsenvaltioiden viranomaisten varmistamisessa siitä, että ne noudattavat ympäristönsuojeluvaatimuksia yhdessä lupien myöntämisen, valvonnan, tarkastusten ja täytäntöönpanon kanssa.


Luotettava omavalvontajärjestelmä, jonka avulla velvollisuuksien haltijat voivat itse arvioida, noudattavatko he lupavaatimuksia, vähentäisi tarkastusten aiheuttamaa taakkaa, parantaisi mahdollisuuksia havaita rikkomukset nopeasti ja auttaisi siten rajoittamaan ympäristövahinkoja, mikä tehostaa viranomaisten toimintaa. Toimivaltaisten viranomaisten, luvanhaltijoiden ja tarkastajien suorittama oikea-aikainen ja tehokas tietojen arviointi voisi johtaa kohdennettuihin toimiin, joilla varmistetaan rikkomusten korjaaminen, ehkäiseminen ja seuraamusten määrääminen, mutta myös lupien tarkistaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen.


Subscribe to our newsletter