IMPEL Logo

Strategieën voor verificatie van zelfcontrole en rapportage over luchtemissies Workshopverslag is nu beschikbaar.

05 Dec, 2022

Onder de paraplu van IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024, richtte de workshop VERIFICATIE VAN ZELFMONITORING EN RAPPORTAGE VAN LUCHTEMISSIES zich op de zelfmonitoring van exploitanten van emissies naar de lucht (continu en niet-continu) en richtte zich ook op de betrouwbaarheid van zelfmonitoring en de rapportage daarvan door exploitanten (duty-holders). Het projectverslag van de in 2021 gehouden workshop is nu goedgekeurd door de algemene vergadering van IMPEL en kan worden gevonden hier.   


Dit project houdt verband met Environmental Compliance and Governance, een initiatief van de Europese Commissie dat in haar werkprogramma 2020-2022 is opgenomen onder de "Actions for the practitioners networks with the Commission and the EU Member States", Actie n.9: Strategies for verification of self - monitoring and reporting, onder leiding van IMPEL. Deze actie is gericht op het verkennen, ondersteunen en verder versterken van mechanismen en methoden voor het optimaliseren van het geïnformeerde gebruik van zelfcontrolegegevens van vergunninghouders, als een fundamentele stap in het waarborgen van de naleving van milieuvoorschriften door de autoriteiten van de lidstaten, samen met vergunningverlening, toezicht, inspectie en handhaving. Een tijdige en effectieve evaluatie van de gegevens door de bevoegde autoriteiten, de vergunningverleners en de inspecteurs zou kunnen leiden tot gerichte maatregelen om overtredingen te corrigeren, te voorkomen en te bestraffen, maar ook tot herzieningen, schorsingen en intrekkingen van vergunningen.


Subscribe to our newsletter