IMPEL Logo

Докладът от семинара "Стратегии за проверка на самонаблюдението и докладването на емисиите на вредни вещества във въздуха" вече е на разположение

05 Dec, 2022

Под егидата на IMPEL Проект за подпомагане на изпълнението на IED 2021-2024, семинарът "ВЕРФИКАЦИЯ НА САМОМОНИТОРИРАНЕТО И ДОКЛАДВАНЕТО ЗА ЕМИСИИТЕ ВЪЗДУХ" беше фокусиран върху самоконтрола на операторите на емисии във въздуха (непрекъснат и не непрекъснат), а също така и върху надеждността на самоконтрола и неговото докладване от операторите (задължените лица). Докладът за проекта от семинара, проведен през 2021 г., вече е одобрен от Генералната асамблея на IMPEL и може да бъде намерен тук.   


Този проект е свързан с инициативата на Европейската комисия "Спазване на екологичните изисквания и управление", включена в работната й програма за периода 2020-2022 г. сред "Действия за мрежите на практикуващите специалисти с Комисията и държавите членки на ЕС", Действие № 9: Стратегии за проверка на самоконтрола и докладването, което ще се ръководи от IMPEL. Това действие има за цел да проучи, подкрепи и допълнително да укрепи механизмите и методите за оптимизиране на информираното използване на данните от самонаблюдението от задължените лица, като основна стъпка в осигуряването на съответствие с изискванията за опазване на околната среда от страна на органите на държавите членки, заедно с издаването на разрешения, надзора, инспекциите и правоприлагането.


Надеждна схема за самонаблюдение, при която задълженото лице самооценява спазването на изискванията на разрешението, би намалила тежестта на инспекциите, би подобрила шансовете за бързо откриване на нарушения и по този начин би спомогнала за ограничаване на екологичните щети, като направи действията на органите по-ефективни. Навременната и ефективна оценка на данните от страна на компетентните органи, притежателите на разрешителни и инспекторите би могла да доведе до целенасочени действия, които да осигурят коригиране, предотвратяване и санкциониране на нарушенията, но също така и преразглеждане, спиране на действието и отнемане на разрешителни.


Subscribe to our newsletter