IMPEL Logo

Raport z warsztatów "Strategie weryfikacji samodzielnego monitoringu i raportowania emisji do powietrza" jest już dostępny

05 Dec, 2022

Pod parasolem projektu IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024, warsztaty VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS skupiły się na samokontroli operatorów w zakresie emisji do powietrza (ciągłej i nieciągłej), a także skupiły się na wiarygodności samokontroli i jej raportowania przez operatorów (dyżurnych). Raport z projektu z warsztatów przeprowadzonych w 2021 roku jest obecnie zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne IMPEL i można go znaleźć tutaj


Projekt ten jest związany z Environmental Compliance and Governance, inicjatywą Komisji Europejskiej zawartą w jej programie pracy 2020-2022 wśród "działań dla sieci praktyków z Komisją i państwami członkowskimi UE", Akcja n.9: Strategie weryfikacji samokontroli i raportowania, która ma być prowadzona przez IMPEL. Działanie to ma na celu zbadanie, wspieranie i dalsze wzmacnianie mechanizmów i metod optymalizacji świadomego wykorzystania danych z samokontroli przez podmioty zobowiązane, jako podstawowego kroku w zapewnieniu zgodności środowiskowej przez organy państw członkowskich, wraz z udzielaniem pozwoleń, nadzorem, inspekcją i egzekwowaniem przepisów.

Wiarygodny system samokontroli, umożliwiający podmiotowi zobowiązanemu samodzielną ocenę zgodności z wymogami pozwolenia, zmniejszyłby obciążenia związane z inspekcją, zwiększyłby szanse na szybkie wykrycie naruszeń, a tym samym pomógłby ograniczyć szkody środowiskowe, zwiększając skuteczność działań organów. Terminowa i skuteczna ocena danych przez właściwe organy, podmioty udzielające zezwoleń i inspektorów mogłaby prowadzić do ukierunkowanych działań, zapewniających korektę, zapobieganie i karanie wykroczeń, ale także rewizje, zawieszenia i cofnięcia zezwoleń.


Subscribe to our newsletter