IMPEL Logo

Stratégie overovania vlastného monitorovania a podávania správ o emisiách do ovzdušia Správa zo seminára je teraz k dispozícii

05 Dec, 2022

Pod záštitou IMPEL Podporného projektu implementácie IED 2021-2024 sa seminár VERIFIKÁCIA SAMOMONITOROVANIA A HLÁSENIA O EMISIÁCH DO OVZDUŠIA zameral na samomonitorovanie prevádzkovateľov o emisiách do ovzdušia (kontinuálne a nekontinuálne) a tiež na spoľahlivosť samomonitorovania a jeho nahlasovania prevádzkovateľmi (držiteľmi povinností). Správa o projekte z workshopu, ktorý sa konal v roku 2021, je teraz schválená valným zhromaždením IMPEL a nájdete ju zde.   


Tento projekt je spojený s iniciatívou Európskej komisie týkajúcou sa dodržiavania environmentálnych predpisov a riadenia, ktorá je zahrnutá v jej pracovnom programe na roky 2020 - 2022 medzi "Akcie pre siete odborníkov z praxe s Komisiou a členskými štátmi EÚ", akcia č. 9: Stratégie overovania vlastného monitorovania a podávania správ, ktorú bude viesť IMPEL. Cieľom tejto akcie je preskúmať, podporiť a ďalej posilniť mechanizmy a metódy na optimalizáciu informovaného využívania údajov z vlastného monitorovania od držiteľov povinností ako základného kroku pri zabezpečovaní dodržiavania environmentálnych požiadaviek zo strany orgánov členských štátov spolu s povoľovaním, dohľadom, inšpekciou a presadzovaním práva.


Dôveryhodný systém vlastného monitorovania, v rámci ktorého by držitelia povinností sami posudzovali dodržiavanie požiadaviek povolenia, by znížil záťaž inšpekcií, zvýšil šance na rýchle odhalenie porušení, a tým pomohol obmedziť environmentálne škody, čím by sa zefektívnila činnosť orgánov. Včasné a účinné vyhodnocovanie údajov príslušnými orgánmi, držiteľmi povolení a inšpektormi by mohlo viesť k cieleným opatreniam, aby sa zabezpečila náprava, prevencia a sankcionovanie priestupkov, ale aj revízie, pozastavenia a zrušenia povolení.


Subscribe to our newsletter