IMPEL Logo

Strategier for verifikation af egenovervågning og rapportering af luftemissioner Workshop Report er nu tilgængelig

05 Dec, 2022

Under paraplyen af IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 fokuserede workshoppen VERIFICATION OF SELVMONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften (kontinuerlig og ikke-kontinuerlig) og også på pålideligheden af operatørernes egenovervågning og rapportering heraf (pligtindehavere). Projektrapporten fra workshoppen, der blev afholdt i 2021, er nu godkendt af IMPEL's generalforsamling og kan findes her.   


Dette projekt er forbundet med miljøoverholdelse og styring, et initiativ fra Europa-Kommissionen, der er medtaget i arbejdsprogrammet 2020-2022 blandt de "aktioner for praktikernetværk med Kommissionen og EU's medlemsstater", aktion nr. 9: Strategier for verifikation af egenovervågning og rapportering, som skal ledes af IMPEL. Denne aktion har til formål at undersøge, støtte og yderligere styrke mekanismer og metoder til optimering af den informerede anvendelse af data fra pligtige virksomheders egenkontrol som et grundlæggende skridt i forbindelse med sikring af medlemsstaternes myndigheders overholdelse af miljøkravene sammen med tilladelse, overvågning, inspektion og håndhævelse.


En troværdig egenkontrolordning, hvor pligtige virksomheder selv kan vurdere, om de overholder godkendelseskravene, vil mindske inspektionsbyrden, forbedre chancerne for hurtig opdagelse af overtrædelser og dermed bidrage til at begrænse miljøskaderne og gøre myndighedernes indsats mere effektiv. En rettidig og effektiv evaluering af data fra de kompetente myndigheders, tilladelsesindehavernes og inspektørernes side vil kunne føre til målrettet handling for at sikre korrektion, forebyggelse og sanktionering af overtrædelser, men også revisioner, suspensioner og tilbagekaldelser af tilladelser.


Subscribe to our newsletter