IMPEL Logo

Strategier för verifiering av egenkontroll och rapportering av luftutsläpp Workshop Report är nu tillgänglig.

05 Dec, 2022

Under IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 fokuserade workshopen VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS på verksamhetsutövarnas egenkontroll av utsläpp till luft (kontinuerlig och icke-kontinuerlig) och på tillförlitligheten i verksamhetsutövarnas egenkontroll och rapportering av dessa. Projektrapporten från workshopen som hölls 2021 har nu godkänts av IMPEL:s generalförsamling och kan hittas här.   


Detta projekt är kopplat till Environmental Compliance and Governance, ett initiativ från Europeiska kommissionen som ingår i dess arbetsprogram 2020-2022 bland "Åtgärder för nätverk av praktiker med kommissionen och EU:s medlemsstater", åtgärd nr 9: Strategier för verifiering av egen övervakning och rapportering, som ska ledas av IMPEL. Denna åtgärd syftar till att utforska, stödja och ytterligare stärka mekanismer och metoder för att optimera den informerade användningen av uppgifter om egenkontroll från skyldighetsinnehavare, som ett grundläggande steg för att säkerställa att medlemsstaternas myndigheter följer miljöbestämmelserna, tillsammans med tillståndsgivning, övervakning, inspektion och verkställighet.


Ett trovärdigt system för egenkontroll, som gör det möjligt för skyldighetsinnehavaren att själv bedöma om han eller hon följer tillståndskraven, skulle minska inspektionsbördan, öka chanserna för att snabbt upptäcka överträdelser och på så sätt bidra till att begränsa miljöskadorna, vilket skulle göra myndigheternas åtgärder mer effektiva. Om behöriga myndigheter, tillståndshavare och inspektörer utvärderar uppgifterna i tid och på ett effektivt sätt kan detta leda till riktade åtgärder för att säkerställa korrigering, förebyggande och bestraffning av överträdelser, men också översyner, upphävande och återkallande av tillstånd.


Subscribe to our newsletter