IMPEL Logo

Workshop IMPEL o odpadovom hospodárstve a obehovej ekonomike sa konal 13. - 14. decembra v Lisabone

02 Jan, 2023

Projekt IMPEL "Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo" (WMCE) prechádza jednotlivými stupňami hierarchie odpadového hospodárstva s cieľom dosiahnuť spoločné pochopenie kľúčových bodov rámcovej smernice o odpadoch a homogenizovať správanie v členských štátoch. V rámci projektu už boli v predchádzajúcich fázach projektu vypracované usmerňovacie dokumenty týkajúce sa jednotlivých krokov hierarchie odpadového hospodárstva.


Usmernenie "Making the Circular Economy Work" bolo vydané v roku 2019. Usmernenie bolo vypracované s cieľom podporiť regulačné orgány, tvorcov politík a zákonov a podniky pri umožňovaní a uskutočňovaní takýchto inovácií a pri riešení niektorých spoločne zdieľaných výziev. Ide o živý dokument, ktorý bude ďalej revidovaný na základe výsledkov pracovných skupín v rámci prebiehajúceho projektu WMCE v rokoch 2022 - 2024. Kliknutím na tade si môžete stiahnuť usmerňovací dokument.


Projektový tím zorganizoval 13. - 14. decembra 2022 v Lisabone workshop, ktorý hostilo Ministerstvo životného prostredia a opatrení v oblasti klímy (MAAC). Na mieste sa ho zúčastnilo 24 účastníkov z 13 krajín a mnohí ďalší účastníci sa k podujatiu pripojili online. Workshop sa začal všeobecným prehľadom prebiehajúceho projektu s predstavením všetkých prebiehajúcich podskupín:


  • Nové obehové podnikateľské modely a vedľajšie produkty
  • REACH &; obehové hospodárstvo
  • IED &; obehové hospodárstvo
  • Databáza o konci odpadu
  • Školenia o odpadovom hospodárstve &; obehové hospodárstvo
  • Spaľovanie odpadu
  • Usmernenie k skládkam


Predstavená bola aj nová podskupina na rok 2023: Plán kontrol recyklácie odpadov na základe rizík. 


Súčasťou bol aj workshop o pojmoch Koniec odpadu a Vedľajšie produkty, na ktorom účastníci prezentovali krajiny. Všetky prezentácie nájdete v zložke Basecamp (len pre členov IMPEL).


Projekt odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva bude v rokoch 2023 a 2024 pripravovať ďalšie usmerňujúce dokumenty, nástroje a školiace materiály pre orgány presadzovania práva. Ďalšie príspevky od zainteresovaných odborníkov z radov členov IMPEL sú viac ako vítané. Informácie o projekte Odpadové hospodárstvo a obehové hospodárstvo nájdete tu.


Subscribe to our newsletter