IMPEL Logo

Срещата по проекта "Критерии за оценка на екологичните щети" (CAED) се проведе на 27-28 октомври 2022 г.

03 Nov, 2022

Екипът на проекта IMPEL за Критерии за оценка на екологичните щети (CAED) проведе втората си среща от 2022 г. на 27 и 28 октомври. Срещата беше "хибридна", като повечето участници бяха на място в Берлин, във Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, ядрената безопасност и защитата на потребителите. Бяха изнесени презентации по различни казуси за щети върху биоразнообразието, водите и земята, при които практическите таблици на CAED бяха изпробвани с успех за по-нататъшно усъвършенстване. Понастоящем членовете на проекта работят по по-нататъшното подобряване и опростяване на практическите таблици на CAED и по създаването на специален контролен списък за инспекторите с цел идентифициране на потенциални случаи на ELD и започване на процедури по ELD. Проектът предвижда тази текуща работа да бъде завършена до лятото на 2023 г.

Subscribe to our newsletter