IMPEL Logo

Съвместна инспекция от екипа на проекта IMPEL за промишлено отглеждане на домашни птици и свине

11 May, 2023

Подпроект "Промишлено отглеждане на прасета и птици" по проект IMPEL Supporting IED Implementation Project проведе хибридна среща на екипа на проекта на 3-ти и съвместна инспекция във ферма за свине майки на 4-ти май 2023 г. в Мурсия, Испания. 

От страна на IMPEL към срещата се присъединиха служители по околната среда от Испания, Нидерландия, Ирландия, Обединеното кралство, Исландия, Полша, Белгия и Европейската комисия. Също така служители от Естония, Австрия, Дания, Албания, Италия и Словения участваха онлайн в работната група.

Целта беше да се разгледат проблемите на интензивното животновъдство от различни гледни точки. Този път участваха испански служители от Министерството на земеделието (MAPA), Министерството на околната среда (MITERD), органа за управление на басейна на Сегура (CHS), служители от регионалното правителство на Мурсия от двата отдела за животновъдство и околна среда, както и служител от ENV C4.

Изпълнението на екологичните изисквания при интензивно животновъдство беше разгледано и съпоставено от гледна точка на различните органи, по-специално тези, свързани с прилагането и спазването на НДНТ, замърсяването на почвата и водата поради неподходящо прилагане на оборски тор, емисиите на амоняк и неговото отлагане и въздействие върху обектите от Натура 2000, както и миризмите.

Предстоящите преговори по преразглеждането на IED със специални разпоредби за интензивните стопанства направиха тази среща много подходяща за разработване и представяне на становищата на служителите на правоприлагащите органи на държавите-членки.

Предвиденият резултат от тази работна група ще бъде обобщаващ видеоматериал, доклад за извлечените поуки и набор от предложения към ENV C4.

Subscribe to our newsletter