IMPEL Logo

Семинари за самонаблюдение и отчитане

27 Sep, 2021

Онлайн семинари за самонаблюдение на емисиите на оператора във въздуха ще се проведат на 28th септември и 11th октомври, организирани от проекта IMPEL за изпълнение на IED. Семинарите ще бъдат посветени на самонаблюдението от страна на операторите, на емисиите във въздуха, непрекъснати и непрекъсваеми, с акцент върху надеждността на самонаблюдението и неговото докладване от страна на операторите (задължените лица).

Надеждна схема за самонаблюдение би намалила тежестта на инспекциите, би подобрила шансовете за бързо откриване на нарушенията и по този начин би спомогнала за ограничаване на екологичните щети, като направи действията на органите по-ефективни. Навременната и ефективна оценка на данните от страна на компетентните органи, притежателите на разрешителни и инспекторите би могла да доведе до целенасочени действия, които да осигурят коригиране, предотвратяване и санкциониране на нарушенията, но също така и преразглеждане, спиране на действието и отнемане на разрешителни.

На този семинар, в който ще участват представители на национални и европейски органи и експерти, ще бъдат представени конкретни казуси и/или добри практики по темата за самоконтрол на емисиите във въздуха, а именно:

  • Добри практики и пречки;
  • Качество и представителност на вземането на проби и анализа/надеждност на данните;
  • Справяне с несъответствията, открити при самонаблюдението.

Специфични ситуации, свързани със само–мониторинга и докладването, ще бъдат оценени.

Пълният дневен ред е достъпен тук Самонаблюдение – Дневен ред на семинара_27-09-2021

За допълнителна информация и регистрация, моля, изпратете имейл; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter