IMPEL Logo

Semináre zamerané na sebamonitorovanie a podávanie správ

27 Sep, 2021

Dňa 28.září a 11.. októbra sa uskutočnia online semináre o samomonitorovaní emisií do ovzdušia prevádzkovateľom, ktoré organizuje projekt IMPEL. Semináre budú zamerané na samomonitorovanie prevádzkovateľov, na emisie do ovzdušia, kontinuálne a nekontinuálne, zamerané na spoľahlivosť samomonitorovania a jeho nahlasovanie prevádzkovateľmi (povinnými osobami).

Dôveryhodný systém samomonitorovania by znížil záťaž pri kontrolách, zvýšil šance na rýchle odhalenie porušení predpisov, a tým pomohol obmedziť škody na životnom prostredí a zefektívniť činnosť orgánov. Včasné a účinné vyhodnocovanie údajov príslušnými orgánmi, držiteľmi povolení a inšpektormi by mohlo viesť k cieleným opatreniam, aby sa zabezpečila náprava, prevencia a sankcionovanie priestupkov, ale aj revízie, pozastavenia a zrušenia povolení.

Na tomto seminári, ktorého sa zúčastnia zástupcovia vnútroštátnych a európskych orgánov a odborníci, budú prezentované konkrétne prípadové štúdie a/alebo osvedčené postupy na tému vlastného monitorovania emisií do ovzdušia, a to:

  • Dobré postupy a úzke miesta;
  • Kvalita a reprezentatívnosť odberov vzoriek a analýzy/spoľahlivosť údajov;
  • Riešenie nezhôd zistených pri samomonitorovaní.

Vyhodnotia sa špecifické situácie súvisiace s vlastným–monitorovaním a podávaním správ.

Úplný program je k dispozícii tu Program seminára o samomonitorovaní –27-09-2021

Podrobnejšie informácie a registráciu nájdete na e-mailovej adrese; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter