IMPEL Logo

Workshoppar för egen övervakning och rapportering

27 Sep, 2021

Online-workshops om operatörers egenkontroll av luftutsläpp kommer att hållas den 28de september och den 11de oktober, organiserade av IED Implementation IMPEL Project. Workshopparna kommer att fokusera på operatörernas egenkontroll, på utsläpp till luft, kontinuerliga och icke-kontinuerliga, och på tillförlitligheten i operatörernas egenkontroll och rapportering av dessa (skyldighetsinnehavare).

Ett trovärdigt system för egenkontroll skulle minska inspektionsbördan, förbättra möjligheterna att snabbt upptäcka överträdelser och därmed bidra till att begränsa miljöskadorna och göra myndigheternas åtgärder effektivare. Om behöriga myndigheter, tillståndshavare och inspektörer utvärderar uppgifterna i tid och på ett effektivt sätt kan det leda till riktade åtgärder för att säkerställa korrigering, förebyggande och bestraffning av överträdelser, men också översyner, upphävande och återkallande av tillstånd.

Under workshopen, där företrädare för nationella och europeiska myndigheter och experter kommer att delta, kommer vi att få presentationer av konkreta fallstudier och/eller bästa praxis i fråga om egenkontroll av luftutsläpp, nämligen:

  • God praxis och flaskhalsar;
  • Kvalitet och representativitet i provtagningar och analyser/uppgifternas tillförlitlighet;
  • Hantering av överträdelser som upptäcks vid egenkontrollen.

Specifika situationer i samband med egen–övervakning och rapportering kommer att utvärderas.

Den fullständiga dagordningen finns här Självövervakning – Workshop Agenda_27-09-2021

För ytterligare information och för att registrera dig, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: info@impel.eu

Subscribe to our newsletter