IMPEL Logo

Stretnutie expertného tímu IMPEL pre prierezové nástroje a prístupy

17 Oct, 2023

Zasadnutie tímu odborníkov na prierezové nástroje a prístupy v rámci projektu IMPEL sa uskutočnilo 27. septembra 2023 v Ríme v sídle Talianskeho inštitútu pre ochranu životného prostredia a výskum (ISPRA). Projekty v rámci expertného tímu IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches zorganizovali aj spätné podujatia s týmto stretnutím.  

Na podujatiach sa na mieste zúčastnilo 44 expertov z 20 krajín a mnohí ďalší sa pripojili online.  

Zdôraznením stretnutia expertného tímu IMPEL Cross Cutting Tools and Approaches bolo poskytnúť aktuálne informácie o projektoch IMPEL, ktoré prebiehajú v rokoch 2022 - 2024 v rámci expertného tímu Cross Cutting Tools and Approaches. Experti začali diskutovať aj o nových projektových nápadoch na roky 2025 - 2027.  

Dňa 25. - 26. septembra 2023 sa uskutočnilo stretnutie projektového tímu projektu GIEDA (Geospatial Intelligence for Environmental Damage Assessment), ktorého cieľom bolo naplánovať a prediskutovať budúce aktivity projektu. Cieľom projektu je prispieť k informačným potrebám súvisiacim s nezákonnými činnosťami ovplyvňujúcimi environmentálne matérie, preukázať schopnosť pri vytváraní a posteriori dôkazov o environmentálnych škodách spôsobených environmentálnymi incidentmi, porušeniami, ekotriminalitou. 

Dňa 26. septembra 2023 sa v rámci projektu Kritériá hodnotenia environmentálnych škôd (CAED) uskutočnilo stretnutie projektového tímu za účasti a spolupráce projektového manažéra a členov Knowledge & Information Program (KIP), na ktorom sa plánovali a diskutovali vzdelávacie aktivity, ktoré sa budú organizovať v roku 2024, ako aj vzdelávacie materiály a webové nástroje, ktoré sa budú poskytovať v rámci projektu. 

Dňa 26. septembra 2023 zorganizoval projekt Climate Emergency Umbrella Programme stretnutie projektového tímu s cieľom naplánovať a prediskutovať projektové aktivity na roky 2023 a 2024. 

Ďalšie stretnutie odborného tímu sa uskutoční na jar 2024 ako online stretnutie. Kliknutím na tade získate viac informácií o expertnom tíme a projektoch Cross Cutting Tools and Approaches. 

Subscribe to our newsletter