IMPEL Logo

Projekt recyklácie lodí IMPEL zorganizoval svoj prvý webinár 28. novembra 2022

21 Dec, 2022

Projekt IMPEL zameraný na recykláciu lodí má za cieľ zlepšiť spoluprácu medzi environmentálnymi a námornými orgánmi zapojenými do tejto oblasti. Rozdielne právne predpisy EÚ a súvisiace kompetencie spôsobujú, že ich implementácia, dohľad a presadzovanie sú náročné. Na predchádzanie nezákonným prepravám sa vypracujú usmerňujúce materiály pre orgány a ostatné zúčastnené strany a zorganizuje sa budovanie kapacít pre inšpektorov a ostatné zúčastnené strany. Preskúma sa aj spolupráca s inými inštitúciami, agentúrami, sieťami v rámci EÚ a mimo nej, ako aj s mimovládnymi orgánmi.


Projektový tím zorganizoval 28. novembra 2022 webinár. Celkovo sa zišlo 17 účastníkov, ktorí diskutovali o problémoch v rámci implementácie nariadenia o recyklácii lodí (SRR). Zastúpení boli účastníci z námorných aj environmentálnych agentúr. Dvaja účastníci zastupovali aj Platformu mimovládnych organizácií pre rozoberanie lodí. Celkovo sa na webinári zúčastnilo 10 rôznych štátnych príslušností.

 

Regulácia SRR je v štádiu hodnotenia a projekt IMPEL sleduje túto prácu. Projekt preto chcel zorganizovať tento typ webinára s cieľom zmapovať problémové oblasti.


 Účastníci webinára mali možnosť nastoliť problémy a položiť otázky, pričom nasledujúce diskusie boli konštruktívne a zamerané na riešenie problémov. Diskutovalo sa o otázkach súvisiacich s dohľadom (štátna prístavná kontrola), ako aj o rozsahu SRR, probléme s opätovnou zástavou, vlastníctve (napríklad definícia vlastníka) a povinnostiach vlastníka, zozname EÚ, požiadavkách na zariadenia na recykláciu lodí a mnohých ďalších.


Pre viac informácií o projekte IMPEL Ship Recycling kliknite na tade.

Subscribe to our newsletter