IMPEL Logo

Avatud avalik arutelu REACH-määruse läbivaatamise ja hiljutiste EÜ ettepanekute üle

07 Apr, 2022

Kemikaalid: Komisjon küsib arvamusi ELi kemikaalialaste õigusaktide (REACH) läbivaatamise kohta - Komisjon on algatanud avaliku arutelu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) läbivaatamise kohta. Konsultatsioon on avatud  kuni 15. aprillini (reede). Konsultatsioonile saab kaasa rääkida, täites veebipõhise küsimustiku. Oma vastused saate esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. Pange tähele, et osalemiseks peate registreeruma või logima sisse oma olemasoleva sotsiaalmeedia konto abil, nagu on selgitatud homme

. .
Fluoritud kasvuhoonegaaside (europa.eu) - Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kahe uue määruse kohta, et rangemalt kontrollida fluoritud kasvuhoonegaase (F-gaasid) ja osoonikihti kahandavaid aineid (ODS).

Subscribe to our newsletter