IMPEL Logo

Otvorená verejná konzultácia o revízii nariadenia REACH a najnovších návrhoch EK

07 Apr, 2022

Chemicals: Komisia žiada názory na revíziu REACH, právnych predpisov EÚ o chemických látkach - Komisia začala verejnú konzultáciu o revízii nariadenia REACH((ES) 1907/2006) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Konzultácia je otvorená do 15. apríla (piatok). Konzultácii môžete prispieť vyplnením online dotazníka. Svoje odpovede môžete zaslať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ. Upozorňujeme, že na to, aby ste mohli prispieť, sa musíte zaregistrovať alebo prihlásiť pomocou svojho existujúceho účtu na sociálnej sieti, ako je vysvetlené zde

Zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov (europa.eu) - Európska komisia navrhla dve nové nariadenia na prísnejšiu kontrolu fluórovaných skleníkových plynov (F-plynov) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS)
.

Subscribe to our newsletter